Khuyến khích nộp CV trên trình duyệt Firefox.
Chỉ nhận CV bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật.

Hoặc